Cosmorama 055 – Omageaouane

2 04 12 | Cosmorama

rec / delukadi  mus / Ionisation 1 – E. Varèse ; Deng bai ying – Shuang shuang yan ; Spieluhr – Rammstein  litt / W – G. Perec