Cosmorama 298 – Oupi – Oupi

18 10 16 | Cosmorama

Saison 7 – –  litt / Suttree – C. McCarthy  bo / Los muertos – Lisandro Alonso  mus / Noise God – Zhou Ri Sheng ; Rien & Can’t Get You Out Of My Head – Noël Akchoté